Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมหารือในเวทีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting)

ทส. ร่วมหารือในเวทีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting)

ทส. ร่วมหารือในเวทีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting) 

วันนี้ (22 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00  น. นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting (EMM)  เพื่อหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้ขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนับสนุนความร่วมมือกรอบงานกลยุทธ์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ASEAN - จีน ค.ศ. 2021  - 2025   และดำเนินกิจกรรม ASEAN-China Environmental Cooperation Week in 2021 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN SDGs Frontrunner Cities การจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ฉบับที่ 6 รายงาน ASEAN State of Climate Change Report และ ASEAN-Japan Climate Action Agenda 2.0 โดยประเทศไทยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความพยายามร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ท้ายนี้ ประเทศไทยได้ขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ ขยะในทะเล และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะสามารถเสริมสร้างการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการฟื้นคืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นได้

แกลเลอรี่