Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"รมว.วราวุธ" นำทีมคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th AMME)

"รมว.วราวุธ" นำทีมคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th AMME)

"รมว.วราวุธ" นำทีมคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th AMME) 

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th AMME) เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รมว.ทส. ได้เรียกร้องให้สมาชิกดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อเร่งฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์โควิด 19 โดยประเทศไทยได้ดำเนินนโยบาย BCG ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” ในการฟื้นฟูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนากรอบนโยบาย อาทิ พรบ. ป่าไม้ พรบ. ความหลายหลายทางชีวภาพ และ พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินงานตาม NDCs เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ GHG ลง ร้อยละ 20 รวมทั้งพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Long-Term Low GHG Development Strategy) และยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล โดยเสนอให้จัดตั้ง Ad-hoc task force ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ซึ่งประเทศไทยจะร่วมมือกับภูมิภาคต่อไป 
ท้ายนี้  รัฐมนตรีอาเซียนยังได้ร่วมหารือร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นผลลัพธ์สำหรับให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และนำเสนอต่อที่ประชุม COP UNFCCC 26 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และได้รับรองเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยประเทศไทยมีเทศบาลเมืองยะลาได้รับรางวัลดังกล่าว ขณะที่ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เทศบาลเมืองกระบี่ และเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่