Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมเตรียมการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค ในเดือนพฤศจิกายน 2564

ทส. ร่วมเตรียมการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค ในเดือนพฤศจิกายน 2564

        วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 รอง ปกท.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อร่วมพิจารณาตราสัญลักษณ์ และวีดิทัศน์ที่ใช้เปิดตัวการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยต่อจากนิวซีแลนด์ ที่จะเผยแพร่ในระหว่างการประชุมผู้นำเอเปค 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยรับทราบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ที่พลิกโฉมประเทศไทย เพื่อความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับวาระโลก อาทิ ลดปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจโดย BCG และการนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

แกลเลอรี่