Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32 (32nd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment : 32nd ASOEN)

ทส. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32 (32nd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment : 32nd ASOEN)

ทส. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32 (32nd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment : 32nd ASOEN) 

 

        วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมดัวยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32 (32nd ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32 นี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 16  กันยายน 2564 โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดทำร่างแถลงการณ์ร่วมของภูมิภาคอาเซียนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคัดเลือกรางวัลเมืองอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน และ ประเด็นความร่วมมือระหว่างสาขา (Circular Economy-SCP-Marine Debris) เป็นต้น 
        นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจะรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris) ที่ริเริ่มโดยประเทศไทยอีกด้วย

แกลเลอรี่