Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. หารือเตรียมการจัดประชุม TCAC ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ทส. หารือเตรียมการจัดประชุม TCAC ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ทส. หารือเตรียมการจัดประชุม TCAC ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

        วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านพิธีการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

        โดยที่ประชุม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดประชุม TCAC ทั้งในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ระหว่างการจัดประชุมในห้องประชุมร่วมกับการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ และการจัดประชุมแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) เพียงอย่างเดียว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงรูปแบบและแนวคิดของการจัดประชุม TCAC ที่จะมีขึ้น เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ในการพิจารณาหาข้อสรุปแนวทางการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศของทุกภาคส่วนตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดต่อไป

แกลเลอรี่