Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่สองของการประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 60 (60th GEF Council Meeting)

วันที่สองของการประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 60  (60th GEF Council Meeting)

        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 - 22.00 น. ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 60  (60th GEF Council Meeting) นายปวิช เกศววงศ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหลัก (Council Member) ได้ร่วมกับผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองของกลุ่มประเทศสมาชิกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Constituency) จำนวน 32 กลุ่มประเทศ พิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินของGEF IEO ต่อโปรแกรมต่างๆ ที่ GEF ได้ให้การสนับสนุนในรอบ GEF-7 อาทิ Small Grant Programme,  Country Support Program และ Integrated Approach ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาการวางนโยบายในรอบ GEF8

แกลเลอรี่