Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุม GEF East Asia Virtual Constituency Meeting

การประชุม GEF East Asia Virtual Constituency Meeting

         วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น. นายปวิช เกศววงศ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหลัก (Council Member) ของกลุ่มประเทศ East Asia Constituency ทำหน้าที่ประธานการประชุม GEF East Asia Virtual Constituency Meeting เพื่อร่วมหารือกับประเทศสมาชิกรวม 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม ในการกำหนดท่าทีของกลุ่มประเทศสมาชิกต่อการประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Council Meeting) ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมในฐานะผู้แทนกลุ่ม ทั้งนี้ มีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ การพิจารณารายงานผลการประเมิน GEF Agency ตามนโยบาย GEF’s Minimum Fiduciary Standard การสนับสนุนประเทศสมาชิกภายใต้ Country Support Program การพิจารณาแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 และการอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก GEF เป็นต้น

แกลเลอรี่