Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รอง ปกท.ทส. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พิจารณาข้อเสนอโครงการ GEF

รอง ปกท.ทส. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พิจารณาข้อเสนอโครงการ GEF

รอง ปกท.ทส. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พิจารณาข้อเสนอโครงการ GEF  

        ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และด้านการจัดการน่านน้ำสากล (International Waters)

แกลเลอรี่