Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ

กองการต่างประเทศ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ได้รับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติทั่วไป

                   ๑. มีสัญชาติไทย

                   ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๗ ปี บริบูรณ์

                   ๓. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                   ๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   ๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราเงินเดือน

                   ๑๘,๐๐๐ บาท

กำหนดการรับสมัคร

                   ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิธีการสมัคร

                   สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จาก http://oic.mnre.go.th

วิธีการส่งเอกสารการสมัครงาน

                   ส่งเอกสารการสมัครมาทาง e-mail : oic.org@mnre.go.th

                  

**หมายเหตุ :    ๑) หากมีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ และประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                         ๒) หากผู้ใดผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป

เอกสารแนบ

เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง