Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชาสัมพันธ์การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีสำนักงานป่าไม้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีสำนักงานป่าไม้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) กล่าวต้อนรับ นายชิน วอน ซุฟ รัฐมนตรีสำนักงานป่าไม้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยนายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ โดยประเทศไทยมีความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมหลายบริบทกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในบันทึกความร่วมเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และมีการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านป่าไม้ต่อไป นอกจากนี้ ได้ชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีที่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายหลังสงครามไปพร้อมกับการฟื้นฟูผืนป่าจนปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นายชิน วอน ซุฟ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) พร้อมเชิญชวนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก AFoCO และเชื่อมั่นว่าภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมและให้สัตยาบันสารแล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ติมอร์เลสเต และราชอาณาจักรภูฏาน

แกลเลอรี่