Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ของกรอบ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ทส. จัดประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ของกรอบ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 

        วันนี้ (18 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  จัดประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของกรอบ 10 ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  

        ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเวทีสหประชาชาติ ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบ 10 ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (10YFP) ในคราวการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายย่อย เป้าหมายที่ 12.1 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน "สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน” โดย 10YFP ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และสำหรับประเทศไทยได้มีการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวมาอย่างยาวนานเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลได้ผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เป็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และได้บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อเป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนในระยะ 5 ปีอย่างชัดเจน 

        ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และการจัดการของเสีย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการและดำเนินงานเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สีเขียวที่เน้นการให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีระบบการจัดการของเสียที่ดี และมีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมทั้งมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 

แกลเลอรี่