Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเพื่อกิจการทางทะเลราชอาณาจักรสวีเดน

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเพื่อกิจการทางทะเลราชอาณาจักรสวีเดน

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาขยะและขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลภายในประเทศ และสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Helen Agren เอกอัครราชทูต
เพื่อกิจการทางทะเล (Ambassador for Ocean) แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม High-level forum ของการประชุม SEA of Solutions 2019 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำความร่วมมือกับนานาประเทศในการร่วมกันจัดการปัญหาขยะบนบก และขยะที่รั่วไหลลงทะเล ซึ่งจากการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-และปลายน้ำ อย่างต่อเนื่องกว่า 4 เดือน ได้รับทราบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทราบว่าขยะที่เกิดจากกิจกรรมการลอยกระทงในปีนี้ มีจำนวนลดลงมากถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดย 90% ของขยะในปีนี้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความห่วงกังวลของคนไทยที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของสังคมไทย นั่นคือการ Rethink ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่อง คือ อีก 48 วัน กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของไทย 47 เครือข่ายค้าปลีก รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ และห้างร้านต่างๆ จะงดการให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปเพื่อออกกฎหมายห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งภายในวันที่ 1 มกราคม 2564  อีกทั้ง ประเทศไทยก็พร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์ Marine Debris Monitoring Center ของอาเซียน เพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์มลภาวะในทะเลของภูมิภาคอาเซียน

        ทั้งนี้ H.E. Ms. Helen Agren ขอให้ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มเรื่อง Global Framework on Marine Plastic และ Chemicals and Waste และขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่สวีเดนจะจัดขึ้น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในระหว่างการประชุม UNFCCC COP 25 ณ ประเทศสเปน ซึ่งสวีเดนพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยเพื่อคงความยั่งยืนของมหาสมุทรและทะเล โดยผ่านกลไกทั้งทวิภาคีและพหุภาคีต่อไป

แกลเลอรี่