Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562

นายอดิศร นุชดำรงค์ รอง ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 30th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ โรงเรียนที่รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมคนใหม่ เพื่อนำไปเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (AMME) ครั้งที่ 15 ให้การรับรอง ในระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไป

แกลเลอรี่