Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 204 อาคาร ทส.

แกลเลอรี่