Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมหารือทวิภาคีโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ เนื่องในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว

การประชุมหารือทวิภาคีโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ เนื่องในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว

การประชุมหารือทวิภาคีโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ เนื่องในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว

   เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ เนื่องในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว โอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมมาด พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เพื่อรับทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว ประเด็นความต้องการการสนับสนุนจากประเทศไทย และผลักดันประเด็นที่คั่งค้าง รวมทั้งติดตามประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ สองฝ่ายได้บรรลุความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติฯ โดยจะให้มีการลงนามร่วมกันในระดับอธิบดีในช่วงการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-สปป.ลาว (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายไซนคร อินทวงศ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้เกิดความร่วมมือย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

   ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปยังพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสวนรุกขชาติฯ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปป.ลาว เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติให้เกิดความยั่งยืน รวมถึง เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ กรมอุตุนิยม สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการติดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ของสถานีฯ

แกลเลอรี่