Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกท.ทส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกท.ทส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในโอกาสการตรวจประเมินพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยเป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสการเดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ โดยได้ร่วมกันหารือถึงผลที่ได้จากประชุมหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และการตรวจประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2561 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่
2.การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.การศึกษาวิจัยระบบนิเวศและทรัพยากรในพื้นที่ และ
4.การส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรแก่ประชาชน

ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญฯ จะสรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ให้ศูนย์อาเซียนด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน เพื่อพิจารณาการเสนอทั้ง 2 พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ในปี พ.ศ. 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้การรับรองต่อไป

แกลเลอรี่