Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

     เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายเกส ปีเตอร์ ราเดล (Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงสถานการณ์โลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก จากการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลอย่างมากของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่ภูมิประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กล่าวถึงความพยายามของนานาประเทศในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการดำเนินการหลาย ๆ ด้าน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 สนับสนุนให้มีขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อลดการใช้น้ำมันและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รณรงค์ลดการใช้ single use plastic การลดการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดด้วยความสมัครใจ การเพิ่มพื้นที่ป่าโดยรณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าทั้งในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวและพืชพลังงานในพื้นที่กรรมสิทธิ์ การอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน คาดว่าการดำเนินการที่กล่าวมาทั้งสิ้นจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างชัดเจนในไม่ช้า รวมทั้งชื่นชมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่มีความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับต้น ๆ ของโลก โอกาสนี้ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำให้กับไทย เพื่อนำมาซึ่งความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานของไทยในการรณรงค์ด้านขยะทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง

แกลเลอรี่