Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส 0201.8/ว 411 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เเละกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเเละวิธีเฉพาะเจาะจงฯ

ทส 0201.8/ว 411 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เเละกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเเละวิธีเฉพาะเจาะจงฯ

ทส 0201.8/ว 411 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
เเละกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเเละวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 เเละกำหนดเเนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ซ)

 

เอกสารแนบ

1007

ขนาดไฟล์:2.65 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง