Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส 0201.8/ว 404 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธ๊การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง เเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ทส 0201.8/ว 404 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธ๊การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง เเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ทส 0201.8/ว 404 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธ๊การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

เอกสารแนบ

1005

ขนาดไฟล์:2.63 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง