Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 2018 Asia Pacific Clean Air Partnership Joint Forum ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

รมว.ทส. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 2018 Asia Pacific Clean Air Partnership Joint Forum ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 2018 Asia Pacific Clean Air Partnership Joint Forum ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) โดยการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก “Solutions Landscape for Clean Air” และเป็นส่วนหนึ่งของ Clean Air Week (วันที่ 19-23 มีนาคม 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศ แนวทางปฏิบัติและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งในรูปแบบนโยบาย การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา นายกเทศมนตรี ผู้บริหารของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และผู้มีชื่อเสียงจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม โดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานเข้าร่วมหลักของไทย

     รมว.ทส. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า การประชุมจะมีการหารือถึงการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมรอบด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การขนส่ง พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับประเทศไทยได้พัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะเป็น “Green Thailand” ภายในปี ค.ศ. 2036 (พ.ศ. 2579) โดยมีโครงการเร่งด่วน อาทิ การมุ่งพัฒนาสู่การขนส่งแบบสีเขียวและปลอดภัย (green and safe transport) ซึ่งเร่งดำเนินโครงการระบบขนส่งสาธารณะ การเชื่อมต่อการขนส่งทางถนนและรถไฟ สำหรับสินค้าและผู้เดินทาง รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างชายแดน และการดำเนินงานตามหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยรัฐบาลตั้งใจให้มีการใช้ SEA เป็นเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนการตัดสินใจทางนโยบาย รวมถึงการวางแผนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ชาติมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การประชุมนี้จะถือเป็นเวทีสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการหารือแลกเปลี่ยน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

     ในโอกาสนี้ มีผู้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิด ได้แก่ ผู้อำนวยการ UNEP สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก องค์การยูนิเซฟ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท Paytm และผู้ช่วยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

แกลเลอรี่