Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ให้การต้อนรับประธาน ICCF และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. ให้การต้อนรับประธาน ICCF และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นาย John Basil Gantt ประธาน International Conservation Caucus Foundation (ICCF) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ผู้แทน ICCF ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกับวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาสูงของสหรัฐ นักการเมือง และ NGOs ต่างๆ เพื่อผลักดันการออกกฎหมายหรือโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยแจ้งความประสงค์จัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ขยะทะเล หรือประเด็นอื่นๆ ที่ประเทศไทยสนใจ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงาน แนวทางการดำเนินงาน และนำเสนอแนวคิดให้ประเทศไทย มีการจัดตั้งกลไกการทำงานเช่นเดียวกับ International Conservation Caucus (ICC) ของสหรัฐอเมริกา โดย ICCF ของสหรัฐยินดีที่จะให้การสนับสนุน ด้านต่างๆ ตามที่ประเทศไทยต้องการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าแนวทางการจัดตั้ง ICC จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากวาระทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ และจะพยายามบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน ICCF ในประเทศไทยไม่ขัดข้อง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดตั้งกลไกการทำงาน ICC นั้น ว่าควรที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและการทำงานของ ICC โดยนำตัวอย่างของประเทศต่างๆ มาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบผ่านเวทีวิชาการเสียก่อน จะสามารถพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทน ICCF ยินดีรับคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ต่อไป โดยจะได้ประสานแจ้งการดำเนินงานเพื่อร่วมกันดำเนินงานต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่