Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“วราวุธ” หารือ รมว.สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เร่งแก้ไขปัญหา Climate Change ขยะทะเล และฝุ่น PM2.5

“วราวุธ” หารือ รมว.สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เร่งแก้ไขปัญหา Climate Change ขยะทะเล และฝุ่น PM2.5

“วราวุธ” หารือ รมว.สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เร่งแก้ไขปัญหา Climate Change ขยะทะเล และฝุ่น PM2.5

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย ยามากูชิ ไมเคิล สึโยชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือและการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบรรลุเป้าหมายตามที่ประเทศไทยได้ประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ภายใต้เงื่อนไข การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม 

โดย นายวราวุธ ได้ขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนด้านกองทุนสีเขียว การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เร็วยิ่งขึ้น โดยในภาคพลังงานประเทศไทยมีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานตามแนวนโยบาย 4D1E ที่ประกอบด้วย 1) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน 2) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน 3) การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน 4) การปรับปรุงกฎระเบียบรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ และ 5) การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้ง Marine Debris Monitoring Center เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ขยะทะเล รวมถึงประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาทางอากาศ และประสงค์การสนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การติดตามและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานจัดการมลพิษทางอากาศ ตลอดจนขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Credit Mechanism: JCM) ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น โครงการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ Thailand and Japan Clean Air Partnership Project (JTCAP) โครงการเพื่อการจัดการฝุ่นละออง PM2.5  โดย นาย ยามากูชิ ไมเคิล สึโยชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นยินดีในการทำงานร่วมกับประเทศไทยต่อไป

แกลเลอรี่