Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศหารือเตรียมการการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศหารือเตรียมการการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศหารือเตรียมการการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายปวิช เกศววงศ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศได้หารือกับผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในสามประเด็นได้แก่ ปรับรายละเอียดกำหนดการประชุมเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น แนวทาง Joint Press Release และโครงการความร่วมมือด้านน้ำที่ฝ่ายไทยประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมจากประเด็นที่มีการหารือร่วมกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียและขยะทะเล และมลพิษทางอากาศ

แกลเลอรี่