Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในการระดมความเห็น เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุม Stockholm+50 “50 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์”

ปกท.ทส. ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในการระดมความเห็น เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุม Stockholm+50 “50 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์”

ปกท.ทส. ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในการระดมความเห็น เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุม Stockholm+50  “50 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์”

วันนี้ (5 เมษายน 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดกิจกรรมหารือระดมความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง ครบรอบ 50 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่กรุงสตอกโฮล์ม หรือ Launch of Stockholm+50 Thailand National Consultation ร่วมกับ นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล (H.E. Mr. Jon ÅströmGröndahl) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล (H.E. Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย และนายเรอโนด์ เมแยร์ (Mr. Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) เพื่อเตรียมการสำหรับนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย โดยเน้นมุมมองที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (gender perspectives) และความคาดหวังต่อการจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง ครบรอบ 50 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่กรุงสตอกโฮล์ม หรือ Stockholm+50 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศสวีเดน

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำว่า สตรีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลไทยมีความพยายามอย่างเต็มที่ ในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และลดมลพิษ เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ลดขยะพลาสติกและพลาสติกในทะเล การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันไฟป่าเพื่อลดฝุ่น PM2.5 การส่งเสริมการเงินสีเขียว การพัฒนาระบบตลาดคาร์บอน การจัดทำร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้ง การผลักดันข้อตกลงด้านพลาสติกระดับโลก ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประชุม UNEA 5.2 จะช่วยให้ประเทศไทยมุ่งสู่สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้สร้างสมดุลผ่านแนวคิด BCG Model ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในทุกระดับเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้บรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ภายใต้บริบทของทศวรรษแห่งการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยประเทศไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ ในการประชุม COP26 ที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นว่า จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นร้อยละ 40 เป็นต้น ตลอดจนในเดือนสิงหาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย ณ สยามพารากอน ฮอลล์ โดยได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่