Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ก.พ. 61

คำขออนุมัติเบิกค่าเครื่องเเต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

14 ก.พ. 61

แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

26 ก.ย. 60

แบบรับรองการไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน (แบบ ปง.1)

26 ก.ย. 60

เเบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ ในส่วนกลาง

26 ก.ย. 60

เเบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ กตป.

26 ก.ย. 60

ใบนำส่ง

26 ก.ย. 60

ใบนำส่ง เเฟกซ์

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2