Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ก.ย. 60

การเข้าร่วมการประชุมเจรนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมระหว่างประเทศ

17 ส.ค. 60

รายงานขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4

2 ส.ค. 60

การเตรียมการสำหรับเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

31 พ.ค. 60

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเห็นชอบจาก รมว.ทส.)

4 เม.ย. 60

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560

28 ก.ย. 60

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2568

28 ก.ย. 60

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

7 ก.พ. 60

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
< 1 2 3 4 5