Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ม.ค. 63

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2568 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 2292 ครั้ง
16 ธ.ค. 62

ตารางสรุปข้อมติตามผลลัพธ์ของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 - 4

4 ก.ย. 62

Flow chart กระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ และ ขั้นตอนการจัดทำท่าทีการเข้าร่วมประชุมเจรจานานาชาติ

27 ส.ค. 62

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15 ส.ค. 62

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2568 ครั้งที่ 1/2562

20 มิ.ย. 62

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
5 มิ.ย. 62

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 2288 ครั้ง
8 พ.ค. 62

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่มีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 และโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องกับช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2568

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2288 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>