Loading...

กองการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ส.ค. 62

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2568 ครั้งที่ 1/2562

20 มิ.ย. 62

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
5 มิ.ย. 62

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
8 พ.ค. 62

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่มีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 และโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องกับช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2568

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 1665 ครั้ง
19 เม.ย. 62

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 42.74 Mb ดาวน์โหลด: 1666 ครั้ง
15 ก.พ. 62

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025

12 ก.พ. 62

ความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12 ก.พ. 62

ขออนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
1 2 3 4 5 > >>