Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจเเละหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจเเละหน้าที่รับผิดชอบ

> ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจของกองการต่างประเทศ

- ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และการเข้าร่วมในพันธกิจความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูล ท่าที และแนวทางการเจรจาการประชุมระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านภารกิจต่างประเทศ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำคำกล่าว/ถ้อยแถลงของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมการประชุมและเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมระหว่างประเทศ

- ให้คำปรึกษาและให้ข้อแนะนำในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ให้คำปรึกษาในการยกร่างหนังสือหรือเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานกับประเทศต่างๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ในการประสานงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- ให้ข้อคิดเห็นและจัดแปลถ้อยคำต่อเอกสารร่างแถลงการณ์/ร่างบันทึกความเข้าใจตามภารกิจของกองการต่างประเทศ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานธุรการ และงานบุคลากร

- ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณประจำปีจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายของกองการต่างประเทศ

- ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการด้านงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง/การจองเที่ยวบินและการเตรียมการด้านพิธีการสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามภารกิจของกองการต่างประเทศ

- ดำเนินงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสถานที่ ของกองการต่างประเทศ

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

> ส่วนองค์การระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศภายใต้หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

- ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.

- ดำเนินงานและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารต่าง ๆ และเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างอนุสัญญาต่างๆ อาทิ UNFCCC, CBD, BASEL, PIC, POPs, CITES, UNESCO, ITTO, Minamata Convention

- ประสานการดำเนินงานกับผู้แทนทูตสิ่งแวดล้อมของกระทรวง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลไกขององค์การสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน

- รวบรวมข้อมูล ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามความตกลง และพันธกรณีด้านความร่วมมือพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

> ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- ดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- เจรจาและกำหนดแนวทางเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือ การสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงแนวโน้มการดำเนินงานทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค

- ประสานการเข้าพบ และดำเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศ หรือองค์กรต่างๆ เข้าพบผู้บริหารกระทรวง

- รวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า และดำเนินงานตามข้อตกลงและความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนอาเซียนและภูมิภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงาน (Focal Point) ของอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ASEAN UNIT)

- ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Working Group on Environment: WGE) ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

- ดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค อาทิ ACMECS, IMT–GT, BIMSTEC, ASEM เป็นต้น

- รวบรวมข้อมูล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานความตกลงและความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในระดับอาเซียน และภูมิภาค

- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

> ส่วนขับเคลื่อนการต่างประเทศเชิงรุก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย (Global Environment Facility Operational Focal Point: GEF OFP)

- เจรจาและประสานการดำเนินงานเพื่อกำหนดนโยบาย ท่าทีด้านการเจรจาการค้าที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบพหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) รวมถึงกรอบทวิภาคี เช่น FTA เป็นต้น

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่างประเทศ ประเทศคู่เจรจา ในการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

- ดำเนินงานและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุนภายใต้อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

- รวบรวมข้อมูล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกลไกทางการเงิน การค้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ

- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย