Loading...

กองการต่างประเทศ

Division of Foreign Affairs

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจเเละหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจเเละหน้าที่รับผิดชอบ

>>> ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่ออนุวัตตามอนุสัญญา/พันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้ง การดำเนินงานภายใต้กรอบกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

• ศึกษาวิเคราะห์การจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูล ท่าทีและแนวทางการเจรจาการประชุมระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ให้คำปรึกษา และเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่างประเทศ การขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านภารกิจต่างประเทศ

 

>>> ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานธุรการ และงานบุคลากร

• ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งานบริหารงบประมาณของสำนักฯ และงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

• ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ดำเนินงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสถานที่ ของสำนักฯ

• ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลระบบข้อมูลและเว็บไซต์

• ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

>>> ส่วนความร่วมมือพหุภาคี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศภายใต้หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ได้แก่ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly : UNGA)  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of United Nations: FAO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ อาทิ คณะมนตรีแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน

• ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment) และการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Assembly: UNEA) และเป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานภายใต้กรอบแผน ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนภายใต้ UN Environment

• ดำเนินงานและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารต่าง ๆ โดยเข้าร่วมในคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้ความเห็นเชิงนโยบายในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างอนุสัญญาต่างๆ อาทิ UNFCCC, CBD, BASEL, PIC, POPs, CITES, UNESCO, ITTO, Minamata Convention เป็นต้น

• เป็นผู้แทนในคณะกรรมการและคณะทำงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย–FAO เพื่อร่วมกำหนดท่าทีของไทยในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ FAO

• ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย (Global Environment Facility Operational Focal Point: GEF OFP) และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทยพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลางประสานการดำเนินการเชิงนโยบายกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย (Global Environment Facility Political Focal Point: GEF PFP) และหน่วยงานบริหารโครงการ (GEF Agency)

• รวบรวมข้อมูล ข้อตกลง พันธกรณีด้านความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ

• ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

>>> ส่วนความร่วมมือทวิภาคี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• เจรจาและดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และข้อตกลงด้านการค้า อาทิ Thai–EU, TPP, RCEP, JTEPA องค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization Economic Cooperation Development) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC)

• ดำเนินความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี 

• ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานเพื่อเสนอแนะ และกำหนดท่าที/แนวทาง ในการเข้าร่วมเจรจาและการดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี

• เป็นผู้แทนและกรรมการในการเจรจาและดำเนินงานตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี

• ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินงานตามความตกลง/ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี รวมถึงจัดประชุมระหว่างประเทศด้านทวิภาคี

• ประสานการเข้าพบ และดำเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศ หรือองค์กรต่างๆ เข้าพบผู้บริหารกระทรวง

• รวบรวมข้อมูล ข้อตกลง และความร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

• ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

>>> ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงาน (Focal Point) ของอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ASEAN UNIT) และคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Working Group on Environment: WGE) ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ดังนี้

• เป็นศูนย์กลางการบริหารงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียนและ GMS ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประสานและติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

• ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าที และแผนปฏิบัติการรวมถึงการเข้าร่วมเจรจาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียนและ GMS รวมถึงกรอบความร่วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่นๆ

• เป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียนและ GMS ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและ GMS รวมถึงกรอบความร่วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่นๆ

• ดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค อาทิ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Co-orperation Strategy: ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT–GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ความร่วมมือสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association: IORA) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong river Commission: MRC) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา (Mekong–Ganga Cooperation) ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) และความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting: ASEM)

• ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินงานความตกลง/ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค

• ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม